Outsourcing ve službách IT - Vývoj software a webových aplikací

Vývoj software a webových aplikací

Outsourcing ve službách IT

Obsah

  1. Úvod
  2. Outsourcing, personál a dovednosti (skill)
  3. Kde je outsourcing výhodný?
  4. Svět a outsourcing, ještě jednou – kde je výhodný?
  5. Hlavní předmět podnikání, outsourcing, příležitosti a rizika
  6. Závěrem

 

 

Úvod

Outsourcing je praxe, která je již řadu let rozšířena ve výrobních a průmyslových odvětvích. Spočívá v tom, že se třetím stranám zadá vytvoření součástí, potřebných pro realizaci konečného produktu.

Povaha těchto součástí musí být taková, aby je společnost objednavatele mohla alespoň částečně realizovat sama, jinak by se hovořilo o nákupu hotového výrobku od třetí strany.

Tento předpoklad počítá s tím, že společnost objednatele je schopna posoudit kvalitu produktu dodávaného třetími stranami a umožňuje dodržování platných předpisů.

Zpočátku se to může zdát jako praxe od světa IT vzdálená a dokonce nevýhodná: „Koneckonců, proč bych měl zadat realizaci produktu, který mohu velmi dobře vytvořit sám, třetím stranám?“

Neexistuje větší omyl.

Outsourcing nabízí mimořádně zajímavé příležitosti, a to zejména v oblasti IT, jak udržet krok s dobou a zaručit vyšší úroveň konkurenceschopnosti vlastní společnosti, což v některých případech může být dokonce vítězná volba.

 

 

Outsourcing, personál a dovednosti (skill)

Technologie, které jsou používány v oblasti IT, jsou čím dál početnější a křivky jejich výskytu vykazují různé výkyvy. Je tedy vhodné, aby každá společnost měla zaměstnance, schopné přizpůsobit se měnícímu se světu takto dynamické oblasti, anebo ne?

Je-li naší činností poskytování služeb, mohla by být takováto různorodost problémem, neboť stabilita poskytování služeb má přednost před udržením tempa s dobou … Přinejmenším do doby, dokud nevznikne riziko zastaralosti, když se zákazníkům začnou nabízet horší služby než nabízí konkurence. Co tedy dělat?

Outsourcing otevírá dveře inovacím, aniž by se muselo investovat do nových technologií. Můžeme svěřit externí firmě vytvoření určité součásti naší služby, která je propojena s jádrem hlavního systému pomocí API, definovaných v době objednávky. Tímto způsobem je možné svěřit třetím stranám realizaci softwarové části zaměřené na bezpečnost, aniž by bylo nutno přijímat do vlastního týmu odborníka na bezpečnost v informačních technologiích.

Pokud by se v budoucnu tato součást stala zastaralou nebo by ji odhalení nových trhlin učinilo bezpečnostně nespolehlivou, je možné se obrátit vně společnosti, aby odborníci vytvořili lepší systém. Tím se vyhneme přijímání pracovníků specializovaných na počítačové zabezpečení pro realizaci pouze některých částí naší služby.

Jiným příkladem může být softwarová společnost, která vyrábí videohry nebo aplikace pro Android nebo iOS a chce vytvořit vlastní webové stránky. Mohla by tuto práci svěřit svému internímu týmu, který by případně mohla vyškolit pro používání webových technologií. Dále by si mohla najmout nového vývojáře (minimálně) pro webové projekty nebo kontaktovat externí společnost, aby vytvořila web.

V posledním případě může externí společnost nabídnout z krátkodobého hlediska mimořádně výhodné řešení, větší kompetence a dovednosti. Je to proto, že společnost, která působí ve webovém sektoru, má k dispozici specialisty na web design, webové vývojáře, grafiky a tak dále. Má tým vysoce kvalifikovaného personálu pro tento účel, což je účel, který je velmi vzdálen od hlavního předmětu našeho podnikání.

Prostřednictvím outsourcingu je možné získat dovednosti v jakékoliv oblasti a na jakékoliv úrovni. Může se zdát, že počáteční náklady mohou být větší než při zadání úkolu vlastnímu internímu vývojovému týmu, ale pokud je potřeba realizovat projekty mimo specializaci tohoto týmu, může se doba potřebná k dokončení úkolů prodlužovat a výsledky nemusí splňovat očekávání nebo mohou být neuspokojivé.

Stejně jako v předchozím příkladu, jestliže naší hlavní činností jsou mobilní aplikace, není to chyba vlastního týmu, že vytvoření webových stránek může vyžadovat více zdrojů a času, než se očekávalo.

Avšak zadáním vytvoření stránek externě je možné dostat záruku času a nákladů a zároveň uvolnit vlastní tým od nepohodlných úkolů a umožnit mu pracovat na tom, co je opravdu životně důležité pro naše podnikání.

 

 

Kde je outsourcing výhodný?

Odpověď na otázku „kde je outsourcing výhodný?“ nemůže být jednoznačná, ale postačí popřemýšlet o rozsáhlých kompetencích, které dnes potřebujeme zvládnout, abychom udrželi krok na tvrdém trhu, na kterém se pohybuje řada konkurentů, abychom pochopili, že existuje mnoho oblastí, kde outsourcing může být správnou cestou.

Jednou z mnoha je vývoj aplikací na mobilních nebo desktopových platformách. Schopnost uspokojit vlastní zákazníky je nesmírně důležitá, ale v případě malých a středních podniků může být obtížné udržet tým schopný realizovat dobré produkty pro každou platformu, takže možnost obrátit se na externí firmu se stává velmi výhodnou.

Dalším případem je realizace softwarových testů – testů, které jsou prováděny, aby se zajistilo, že programy plně splňují specifikace stanovené ve fázi návrhu. Velké společnosti mají obvykle speciální týmy, které se zabývají testováním softwaru, který vytvářejí vývojáři, aby byla zajištěna objektivita těch, kteří tyto zkoušky provádějí.

Pro menší společnosti je obtížné udržovat standardy podobné úrovně. A zde je outsourcing opět zajímavou příležitostí, zejména pro testy nejdůležitějších součástí.
Také helpdesky a IT podpora mohou být oblasti, kde je outsourcing dobrá investice, zejména pro malé nebo málo vyškolené týmy ve vztazích se zákazníky. Mít externí specialisty, kteří vědí, jak nejlépe přistupovat k našim zákazníkům, může hodně znamenat, zejména pokud jde o věrnost zákazníků vůči naší značce.

Také vytvoření webových platforem může být svěřeno externistům. Pokud bychom pro rozšíření našeho podnikání chtěli spustit e-commerci, může to být možností, kde investovat, stejně tak, chceme-li spustit on-line fórum pro naše zákazníky, kde by mohli porovnávat produkty, které prodáváme skrze naši e-commerci.

Implementace bezpečnostních řešení IT je také územím, kde se rozšiřuje outsourcing, protože umožňuje malým a středním firmám držet krok s moderními bezpečnostními standardy, aniž by nutně museli přijímat příslušné zaměstnance. To zaručuje ekonomické úspory a kvalitu přijatých řešení.

Existuje bezpočet dobrých důvodů, proč se otevřít možnosti outsourcingu a oblasti, které jsem uvedl, jsou jen některé, ve kterých se uplatňuje. Mohl by to být také váš případ?

 

 

Svět a outsourcing, ještě jednou – kde je výhodný?

Outsourcing znamená proces externalizace, díky němuž se některé procesy dostávají mimo naši činnost. Se stále se zmenšujícím světem a s extrémně rychlými způsoby cestování je stále snadnější se obrátit i do zahraničí, a to i do zemí, které jsou vzdáleny tisíce kilometrů.

A svět IT není výjimkou, spíše naopak. Software je jako myšlenka. Cestuje rychleji než cokoli jiného, může být vyvinut lidmi na opačných koncích světa.
Proto je dobré rozlišovat tři typy outsourcingu ve vztahu k zeměpisným oblastem:
Nearshore outsourcing – pokud se outsourcing týká dvou sousedních nebo blízko položených zemí, kde jsou kultura, jazyk a právní systém často podobné.

  • Onshore outsourcing – pokud se outsourcing uplatňuje ve stejné zemi nebo regionu.
  • Offshore outsourcing – pokud jsou obě země velmi vzdálené a velmi často zde existují kulturní, jazykové a legislativní rozdíly.
  • Offshore outsourcing může být často využíván k získání ekonomicky výhodných řešení v rozvojových zemích nebo technologicky výhodných řešení v rozvinutějších zemích. Ale v případě problémů či soudních sporů může být obtížné uplatnit vlastní práva, pokud neexistují dohody mezi oběma zeměmi. Vzhledem ke vzdálenosti je nižší také kontrola, která by mohla být vykonávána během výrobních procesů.

Onshore outsourcing poskytuje právní pokrytí v případě sporů, umožňuje větší kontrolu nad výrobními procesy a snadnou komunikaci.

Nearshore outsourcing je střední cesta a v případě EU také výhodné řešení. Společnosti, které podepisují smlouvy a mají sídlo v členských státech Unie, mají záruky na právní úrovni a je pro ně mnohem snazší provádět kontroly v sousední zemi, nemluvě o dostupnosti širokého trhu, který nabízí jak nákladově efektivní, tak technologicky vyspělá řešení, v závislosti na vlastních potřebách.

Říci, který z nich je nejvhodnější, je těžké. Řešení offshore mohou nabízet ekonomické a/nebo technologické výhody, onshore poskytují větší bezpečnost a nearshore v evropském případě jsou možná dobrým kompromisem.

 

 

Hlavní předmět podnikání, outsourcing, příležitosti a rizika

Několikrát jsem zmiňoval hlavní předmět podnikání. Proč?

Protože hlavní předmět podnikání představuje pravé jádro našeho podnikání, představuje to, co je vlastně cílem našeho podnikání. Podnikatelské plány mohou velmi často počítat s externími prvky, které přinášejí výhody a pracují v rámci jiných oblastí, jako je např. helpdesk pro vlastní zákazníky.

Pokud prodáváme určitý software, nemá kvalitní helpdesk zásadní význam pro hlavní podnikání, tedy pro vývoj softwaru. Nicméně schopnost poskytnout zákazníkům vysvětlení jak používat náš produkt, či nabízet jim záchrannou vestu v případě potíží, může představovat zařazení vyšší rychlosti vzhledem k našim konkurentům nebo skvělý způsob, jak si zajistit věrnost zákazníků a jejich důvěru.

Někdy jsou některé doplňkové služby pro naše podnikání velmi důležité, zvláště když mluvíme o přístupu CRM nebo hledáme řešení ERP, ale jejich realizace může vyžadovat obrovské úsilí, pokud chceme udržet celý proces interně.

Díky outsourcingu se však tento proces uskutečňuje externě, což nám umožňuje využívat méně prostředků na doplňkové činnosti a soustředit úsilí a interní personál na klíčové činnosti naší společnosti, což je pro firmu, která byla právě založena nebo je stále mladá, velmi důležité.

Kromě toho outsourcing není něco nepružného, ba naopak, může se kdykoli stát součástí firemní strategie. V případě společností, jejichž růst překračuje očekávání a pracovní zátěž je větší než interní síly, rozhodnutí soustředit se na outsourcing doplňkových služeb vzhledem k hlavní činnosti, umožňuje v případě potřeby přerozdělovat zdroje společnosti tam, kde je to nutné.
Takže outsourcing je praxí nejen pro mladé firmy, ale také pro ty, které jsou vyspělejší a směřují k růstu.

 

 

Závěrem

Outsourcing je více než jen možnost, je to praxe, která se týká téměř všech průmyslových odvětví a IT není výjimkou. Tímto způsobem je možné získat ekonomicky a technologicky výhodná řešení, aniž by bylo nutné rozšiřovat pracovní tým společnosti nebo dále investovat.

Pro svět malých a středních firem je to snadný způsob, jak získat přístup k technologiím, které jejich mnohem větší a dlouhodobější konkurenti na trhu již získali. Umožňuje také nerozptylovat vnitřní zdroje v doplňkových procesech vzhledem k nevýhodám, které toto s sebou nese.

Autor: Antonio Di Giorgio